ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ

คุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อ

โปรดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้กู้ก่อนขอสินเชื่อตามรายละเอียดด้านล่าง
เป็นเจ้าของธุรกิจ
เป็นเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ โดยสามารถแสดงหลักฐานยืนยันได้
มีเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจ
สามารถแสดงใบจดทะเบียนการค้า หนังสือรับรองบริษัท เอกสารเกี่ยวข้องกับธุรกิจได้
มีที่ตั้งสถานประกอบการ
มีสถานที่ตั้งของธุรกิจอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
ที่อยู่ชัดเจน
มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งชัดเจน

ขั้นตอนการกู้สินเชื่อ

01 ยื่นกู้สินเชื่อ
ผู้ยื่นกู้แจ้งความจำนงขอกู้สินเชื่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 
1.โทร 098-683-3632
2.Line : คลิก
3.ฟอร์มขอกู้สินเชื่อ
02 ยื่นเอกสาร
ผู้ยื่นกู้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้กับเจ้าหน้าที่
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.ใบจดทะเบียนการค้าหรือ หนังสือรับรองบริษัท
03 รอรับเงิน
หลังจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อประเมิณธุรกิจแล้ว จะดำเนินการส่งเรื่องให้ทางสำนักงานใหญ่เพื่ออนุมัติวงเงิน โดยใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง